Một vài địa chỉ tốt cho người học lập trình ruby

Ruby forum: http://www.ruby-forum.com/ ; diễn đàn tốt, có thể đặt câu hỏi hoặc thảo luận

Ruby Programming Language: http://www.ruby-lang.org/en/ ;  Có thể download phiên bản ruby mới nhất, cập nhật các thông tin về sự phát triển của ruby, tài liệu, etc

Ruby Reference: http://www.ruby-lang.org/en/

IDE tốt cho Ruby: Mặc dù khá nặng nhưng NetBean vẫn là IDE tốt nhất cho Ruby mà tôi từng dùng: http://www.netbeans.org/downloads/

Advertisements

Lấy ra raw string từ các câu đã được pos tagged

Đầu vào: Câu đã được POS Tagging. Ví dụ

Upon_IN such_JJ reading_NN of_IN any_DT such_JJ certificate_NN or_CC paper_NN ,_, the_DT President_NNP of_IN the_DT Senate_NNP shall_MD call_VB for_IN objections_NNS ,_, if_IN any_DT ._.

Đầu ra: Câu chưa được POS Tagging

Upon such reading of any such certificate or paper , the President of the Senate shall call for objections , if any

Hàm ruby (Sử dụng hàm gsub)

def get_raw_text(str)
return str.gsub(/_(.+?)\s|_(.+?)/, ' ').strip
end

Cài đặt ruby-mode trên emacs

Đang lập trình ruby. Mình thích trình editor Meadow (made in Japan).

Có điều khi lập trình không có hightlight code rất khó chịu. Vì thế mình đã search cách cài đặt ruby-mode cho emacs. Đây là link

http://sodonnell.wordpress.com/2007/06/21/emacs-ruby-foo/

Lưu tạm link vào đây cái đã. Khi nào có thời gian sẽ dịch sau

Sau khi làm theo hướng dẫn với chỉnh sửa nhỏ. Bây h trông code ruby của mình trên emacs đã rất đẹp đẽ rồi. Bravo!!!