Cài đặt Theano, TensorFlow và Keras cho Deep Learning

1. Giới thiệu

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Theano, TensorFlow và Keras cho Deep Learning.

2. Bước 1: Cài đặt Anaconda

Anaconda là một bản phân phối miễn phí cho Python. Tải bản Anaconda phù hợp với HĐH của bạn tại đây. Sau đó cài đặt theo hướng dẫn.

3. Cài đặt Theano với conda

conda install Theano

Xem hướng dẫn cài đặt Theano tại đây.

4. Cài đặt Keras

Cài đặt Keras bằng lệnh

conda install keras

Với python 2, dùng pip

pip install keras

Mặc định lệnh này sẽ cài đặt luôn backend tensorflow.

Bạn có thay đổi backend TensorFlow thành Theano bằng cách thay đổi file cấu hình ~/.keras/keras.json. Xem hướng dẫn tại đây.

Advertisements