Check-list vào cuối ngày/tuần/tháng

  1. Mình đã hoàn thành, đạt được những gì trong ngày làm việc?
  2. Những gì mình còn chưa hoàn thành trong kế hoạch đặt ra?
  3. Những ý tưởng hay nào mình đã nghĩ ra, thử suy nghĩ sâu sắc hơn xem sao?
  4. Những bài học/kinh nghiệm nào mình đã rút ra trong ngày?
  5. Mình đã học thêm được kiến thức/tri thức gì trong ngày/tuần/tháng?
  6. Sự kiện gì là quan trọng đối với mình trong ngày/tuần/tháng?
  7. Mình đã sử dụng thời gian như thế nào trong ngày? Sử dụng như vậy đã hợp lý chưa? Mình đã lãng phí thời gian ra sao? Có thể khắc phục được không?
  8. Những gì mình làm có quan trọng, giúp mình tới gần hơn GOAL đặt ra hay không?
  9. Review lại short-term và long-term GOAL.
  10. Check lại to-do list cho ngày hôm sau/thời gian tới? Timeline,…
Advertisements