Thiết lập môi trường làm việc cơ bản trên Mac OS X

Mình chủ yếu làm việc trên môi trường Mac OS X. Hệ điều hành hiện tài trên máy Macbook Pro của mình là El Capitan 10.11.6. Các tác vụ cơ bản là lập trình với các ngôn ngữ mã nguồn mở như Python, Perl, Ruby, R, etc, soạn thảo trên emacs, chạy các chương trình trên Terminal, soạn thảo tài liệu với LaTeX. Bài viết này sẽ tóm tắt lại các thiết lập cơ bản để làm việc trên môi trường này các yêu cầu nêu trên.

1- Thiết lập tên máy tính

sudo scutil --set HostName logos

Tham khảo: http://bit.ly/2aoUSF5

Thay đổi tên local để tránh hiện tượng emacs khởi động chậm.

sudo scutil --set HostName logos.local

2- Thiết lập con trỏ trên Terminal

Thêm dòng sau đây vào file .bashrc

PS1='[\u@\h \w]\n$ '

Thêm dòng sau vào file .bash_profile

if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

3- Thiết lập các alias cho các lệnh hay dùng

# Xoá màn hình với lệnh cls
alias cls=clear

4- Cài đặt Git

Để cài đặt Git trên máy Mac, chỉ cần gõ lệnh git trên terminal và một hộp thoại hiện lên sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt (http://bit.ly/1WQ50nb)

5- Cài đặt Homebrew

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Tham khảo: http://brew.sh/

6- Cài đặt môi trường làm việc Python (với anaconda)

https://www.continuum.io/downloads

Xem thêm thiết lập môi trường Python với conda tại đây

7- Đổi lại phím tắt Ctrl-Space trên Mac OS X El Capitan

Mình hay dùng phím tắt Ctrl-Space để đánh dấu khi soạn thảo với emacs nhưng trong OS X 10.11 (El Capitan), phím tắt này được dùng để thay đổi input sources. Để đổi lại bạn vào System Preferences – Keyboard – Shortcuts; vào Spotlight, bỏ chọn Show Spotlight Search, sau đó vào lại Input sources để đổi phím tắt thành command-Space.

Tham khảo: http://stackoverflow.com/questions/32932036/change-input-source-shorcut-for-mac-os-el-capitan

Chú ý khi thay chọn mục cần thay đổi, ấn phím tab sau đó ấn tổ hợp phím muốn thay đổi.

8- Remap Ctrl-a trong GNU Screen thành Ctrl-o

Mình hay dùng emacs để soạn và Ctrl-a trong emacs được dùng để di chuyển con trỏ đến đầu mỗi dòng. Trong GNU Screen, Ctrl-a được dùng như tổ hợp phím điều khiển.

Để thay đổi, thêm dòng sau vào file ~/.screenrc

escape ^oo

Tham khảo: http://www.vineetmanohar.com/2012/02/2-ways-to-change-key-binding-in-screen/

9- Cài đặt Texmaker cho Mac OS X

Mình hay sử dụng Texmaker để soạn thảo LaTeX trên Mac OS X.

Download và cài đặt Texmaker tại đây.

10- Cài đặt môi trường soạn thảo LaTeX

Xem tại đây: http://www.howtotex.com/howto/installing-latex-on-mac-os-x/

11- Dùng phím Option (Alt) như Meta key khi dùng terminal

Mục đích: Để các key-binding trong các trình soạn thảo như Emacs/Vim hoạt động chính xác. Vào Preference/Keyboard của Terminal và chọn mục “Use Option as Meta Key”.

12- Cài đặt R và R Studio

Công cụ cần thiết cho data scientist.

R: https://www.r-project.org/

R Studio: https://www.rstudio.com/

13- Cài đặt Rodeo: IDE Python cho Data Science

https://www.yhat.com/products/rodeo/

14- Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)

15- Cài đặt emacs phiên bản 24.5 (mới nhất)

brew install emacs

Thiết lập đường dẫn để khi gõ emacs, bản emacs mới sẽ được thực thi

export PATH=/usr/local/Cellar/emacs/24.5/bin:$PATH

16- Cài đặt Markdown mode

Xem: https://www.emacswiki.org/emacs/MarkdownMode

Mình hay sử dụng emacs để soạn thảo tài liệu markdown nên cần cài đặt markdown-mode theo các bước sau. (tham khảo: http://jblevins.org/projects/markdown-mode/)

 1. Download file markdown-mode.el tại http://jblevins.org/projects/markdown-mode/markdown-mode.el vào thư mục ~/.emacs.d/markdown
  wget http://jblevins.org/projects/markdown-mode/markdown-mode.el
  
 2. Thêm các dòng sau vào file .emacs
  (autoload 'markdown-mode "markdown-mode"
    "Major mode for editing Markdown files" t)
  (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.markdown\\'" . markdown-mode))
  (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.md\\'" . markdown-mode))
  
  (autoload 'gfm-mode "gfm-mode"
    "Major mode for editing GitHub Flavored Markdown files" t)
  (add-to-list 'auto-mode-alist '("README\\.md\\'" . gfm-mode))
  
 3. Cài đặt cl-lib (Do markdown-mode sử dụng cl-lib). Làm theo hướng dẫn sau:
  1. Tạo thư mục cl-lib trong .emacs.d
  2. Download file vào thư mục cl-lib
  3. Thêm các dòng sau vào file .emacs
   • (add-to-list ‘load-path “~/.emacs.d/cl-lib/”)
   • (require ‘cl-lib)

17- Thiết lập C-j để thực hiện newline-and-indent

Bổ sung dòng sau vào file .emacs

(define-key global-map (kbd "C-j") 'newline-and-indent)

18- Download NLTK data

python -m nltk.downloader all

Tham khảo: http://www.nltk.org/data.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: