IJCNLP 2011 Overview

Accepted List: http://www.aclweb.org/anthology/I/I11/

(Bài viết tập trung trên khía cạnh các vấn đề/kỹ thuật mới và không đi vào chi tiết)

1- Sonal Gupta and Christopher D. Manning. Analyzing the Dynamics of Research by Extracting Key Aspects of Scientific Papers

Bài này đề xuất bài toán extract các key aspect từ các technical papers, tập trung vào các khía cạnh:

FOCUS: Contribution chủ yếu của bài báo
TECHNIQUE: Phương pháp giải quyết
DOMAIN: Domain ứng dụng của bài báo

Kỹ thuật sử dụng trong bài Information Extraction dựa trên Patterns. Có thể coi là 1 dạng summarization

2- Seyed Abolghasem Mirroshandel; Gholamreza Ghassem-Sani; Alexis Nasr. Active Learning Strategies for Support Vector Machines, Application to Temporal Relation Classification

Một evidence nữa về hiệu quả của Active Learning? Cần đọc thêm về Active Learning

3- A Fast Accurate Two-stage Training Algorithm for L1-regularized CRFs with Heuristic Line Search Strategy

Cần đọc thêm để hiểu cách tác giả can thiệp vào CRF

4- Keyphrase Extraction from Online News Using Binary Integer Programming

Keyphrase Extraction là một bài toán khá cổ kính. Tác giả đưa ra một cách formalization mới dựa trên Integer Linear Programming. Worth Reading

5-  Extracting Relation Descriptors with Conditional Random Fields

Một cách view mới cho bài toán Relation Extractionn. Relation Extraction được view thành bài toán Sequence Labeling

6 – WikiNetTK – A Tool Kit for EmbeddingWorld Knowledge in NLP Applications

Trong nhiều bài toán NLP, World Knowledge đóng vai trò rất quan trọng. Vấn đề là làm thế nào để trích rút và tích hợp các World Knowledge này vào.
Tác giả xây dựng một open-source tool WikiNetTK để thực hiện công việc đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: