Cài đặt Wordnet 3.0 (Step by step)

Bài viết này trình bày cách cài đặt English Wordnet 3.0 (Từ điển từ vựng điện tử) trên Unix hoặc Cygwin từ mã nguồn

Step 0: Download mã nguồn của Wordnet 3.0 tại địa chỉ http://wordnetcode.princeton.edu/3.0/WordNet-3.0.tar.gz vào một thư mục nào đó chẳng hạn /home/user-name/nlp/src

Step 1: Chuyển vào thư mục chứa file mã nguồn (lệnh cd), giải nén file vừa Download
$tar xvfz WordNet-3.0.tar.gz

Step 2: Chuyển vào thư mục vừa giải nén, trong TH này là: ~/nlp/src/WordNet-3.0

Step 3: Cấu hình file make, dùng lệnh
$./configure  –prefix=~/nlp/local-tools/wn-3.0

Lệnh này sẽ chỉ ra đường dẫn để cài đặt Wordnet 3.0. Ở đây tôi muốn đặt đường dẫn tại ~/nlp/local-tools/wn-3.0

Step 4: Sau khi thực thi lệnh configure thành công, gõ lệnh make để biên dịch mã nguồn
make

Step 5: Install
$make install

Sau khi cài đặt thành công, ta phải cấu hình đường dẫn mới có thể sử dụng WordNet

Step 6: Tạo biến môi trường WNHOME là đường dẫn tới thư mục mà ta cài đặt WordNet, ở đây là /home/user-name/nlp/local-tools/wn-3.0
Nếu shell đang sử dụng là bash, thêm vào dòng
export WNHOME=/home/user-name/nlp/local-tools/wn-3.0

Thêm đường dẫn thư mục bin (file binary) của wordnet 3.0 vào đường dẫn PATH
export PATH=/home/minhpqn/nlp/local-tools/wn-3.0/bin:$PATH

P/S: If the Tcl/tk is not installed in your system, install them.

Instructions: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=838699

$ whereis tcl
$ whereis tk

if there you have both, like tcl8.4/tk8.4, you will find
the location where they are, tipically they are
/usr/lib/tcl8.4,
/usr/include/tcl8.4,
/usr/lib/tk8.4,
/usr/inclue/tk8.4,

then you will see under
/usr/lib/tcl8.4
/usr/lib/tk8.4
there have symbolic link of tclConfig.sh/tkConfig.sh

so when you perform the ./configure
please use :
./configure –with-tcl=/usr/lib/tcl8.4 –with-tk=/usr/lib/tk8.4

then configure will be done successfully.
after that,
u can do :

make
make install

Bây giờ có thể sử dụng wordnet rồi đó. Cheer!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: