Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện Xerces-C

Xerces-C là thư viện được phát triển bởi Apache nhằm cung cấp cho các developer các API hữu ích cho việc tạo, xử lý tài liệu XML. Bài viết nhằm memo nhứng step chính để cài đặt và bắt đầu sử dụng thư viện Xercess-C trên môi trường Linux. Hướng dẫn được tổ chức thành từng step cho tiện theo dõi và thực hiện.

Step 1: Download mã nguồn Xerces-C tại địa chỉ: http://xerces.apache.org/xerces-c/download.cgi. Phiên bản hiện tại là 3.0.1. Download file xerces-c-3.0.1.tar.gz vào thư mục trên máy. Chẳng hạn thư mục /home/user-name/src

Step 2: Mở một terminal, chuyển đến thư mục /home/user-name/src bằng lệnh cd

Step 3: Giải nén file bằng lệnh tar
tar xfz xerces-c-3.0.1.tar.gz

Step 4: Chuyển vào thư mục vừa được tạo ra ở bước 3 (thư mục xerces-c-3.0.1

Step 5: Cấu hình việc make file dùng script sẵn có configure. Có thể thay đổi các tùy chọn của lệnh ./configure (muốn xem các tùy chọn này, gõ ./configure –help). Trong TH của tôi, tôi sử dụng
./configure CC=gcc-4.3 CXX=g++-4.3 –prefix=/home/user-name/opt
Trong đó gcc-4.3 là tên trình biên dịch C, g++-4.3 là tên trình biên dịch C++ (muốn xem version dùng lệnh gcc –version). Tùy chọn –prefix chỉ ra thư mục mà bạn muốn cài đặt thư viện và các include file (mặc định là /user/local)

Step 6: Gõ
make

Step 6: Cài đặt sử dụng
make install

Step 7: Export đường dẫn cho thư viện

Thêm dòng sau đây vào file cấu hình

export LD_LIBRARY_PATH=/home/user-name/opt/lib

Nếu không có gì đặc biệt, bạn sẽ cài đặt xong thư viện Xerces với 7 bước như trên. Nếu muốn bạn có thể kiểm tra xem thư viện đã được cài đặt thành công hay không, sử dụng:
make check

Phần 2: Biên dịch chương trình với thư viện Xerces-C

File sử dụng là DOMCount.cpp và DOMCount.hpp (trong thư mục samples/src)

Soạn file Makefile như sau:

cc = g++

INCLUDE = /home/user-name/opt/include

LIBS = /home/user-name/opt/lib

objs = DOMCount.o

DOMCount: $(objs) DOMCount.hpp
$(cc) -I$(INCLUDE) -L$(LIBS) -lxerces-c $(objs) -o DOMCount

DOMCount.o: DOMCount.cpp DOMCount.hpp
$(cc) -c DOMCount.cpp -I$(INCLUDE)

clean:
rm DOMCount $(objs)

Tại Terminal gõ make

Sau đó thực thi chương trình theo hướng dẫn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: