Cài đặt Prolog

(1) Công cụ

Tool được dùng phổ biến hiện nay là SWI-Prolog

Download tại trang: http://www.swi-prolog.org/

Trang download: http://www.swi-prolog.org/download/stable/bin/w32pl666.exe

(2) Cách cài đặt

Sau khi Download file cài đặt, cài đặt theo các bước (xem hướng dẫn trên Website)

(3) Cài đặt prolog-mode bổ sung cho emacs

Vào trang http://www.swi-prolog.org/IDE.html

để xem hướng dẫn cài đặt.

i) Trước tiên Download prolog-mode ở http://bruda.ca/emacs-prolog/prolog.el

Đây là file emacs-lisp bổ sung prolog-mode cho emacs

Tìm file cấu hình của emacs (thường là file .emacs), bổ sung các dòng sau

(autoload ‘run-prolog “prolog” “Start a Prolog sub-process.” t)

(autoload ‘prolog-mode “prolog” “Major mode for editing Prolog programs.” t)

(autoload ‘mercury-mode “prolog” “Major mode for editing Mercury programs.” t)

(setq prolog-system ‘swi)

(setq auto-mode-alist (append ‘((“\\.pl$” . prolog-mode)

(“\\.m$” . mercury-mode))

auto-mode-alist))

Chi tiết xem ở http://bruda.ca/emacs-prolog/

(4) Load chương trình và chạy thử

Từ terminal gõ lệnh pl, sau đó load chương trình bằng lệnh

[tên file]

Sau đó chạy thử query. Chi tiết xem ở trang: http://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=quickstart

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: